Privacy- en Cookieverklaring – Versie mei 2018

Deze privacy- en cookieverklaring geeft jou inzicht in de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, het gebruik van cookies op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?
We verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kun je zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt.

  1. Om met je te kunnen communiceren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

➢ Naam
➢ E-mailadres

Bewaartermijn: Reacties op de website blijven in verband met ons gerechtvaardigd belang in principe altijd staan, tenzij je ons verzoekt deze te verwijderen. Is sprake van contact via e-mail, telefoon, ons contactformulier, social media of WhatsApp, dan verwerken we de persoonsgegevens maximaal 3 jaar.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang. We verwerken de persoonsgegevens maximaal 3 jaar om na te kunnen gaan wanneer en waarover we de laatste keer contact hebben gehad. Op die manier kunnen we hier makkelijker op inhaken indien je opnieuw contact met ons opneemt. We hebben hierbij ons belang goed afgewogen tegen jouw privacybelang en zullen uiteraard niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk.

  1. Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten en uitvoeren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

➢ Bedrijfsnaam
➢ KvK-nummer
➢ Voor- en achternaam
➢ Adres
➢ E-mailadres
➢ Telefoonnummer

In geval van een geschil kunnen tevens de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
➢ Bedrijfsnaam (gemachtigde van) wederpartij
➢ Voor- en achternaam (gemachtigde van) wederpartij
➢ Adres (gemachtigde van) wederpartij
➢ E-mailadres (gemachtigde van) wederpartij
➢ Telefoonnummer (gemachtigde van) wederpartij

Bewaartermijn: Deze persoonsgegevens verwerken we gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken. We leggen van iedere klant een dossier aan, hierin zit naast genoemde persoonsgegevens alle informatie waarop onze advieswerkzaamheden en belangenbehartiging is gebaseerd.

Grondslag:

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang. We hebben het belang om onze eigen rechts- en bewijspositie te bewaken (waaronder het achteraf afleggen van verantwoording over ons handelen) goed afgewogen tegen jouw privacybelang en zullen uiteraard niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk.

  1. Om te kunnen offreren en factureren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

➢ Bedrijfsnaam
➢ KvK-nummer
➢ Btw-nummer
➢ Adres
➢ E-mailadres
➢ Klantnummer
➢ Factuurnummer

Bewaartermijn: We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 7 jaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Genoemde persoonsgegevens heb je zelf aan ons verstrekt, of we hebben deze verkregen via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. We verwerken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door? Het is mogelijk dat je persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar wij gebruik van maken. Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:
➢ Website- en e-mailprovider
➢ Facturatiesysteem
➢ WordPress

Met alle verwerkers, zowel binnen als buiten de Europese Unie, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten. Helaas is het niet altijd mogelijk persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie te verwerken. Wanneer persoonsgegevens via ons buiten de Europese Unie worden verwerkt, dan zal dit enkel plaatsvinden door bedrijven die zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken deze enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat je hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, hebben we de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo beschikt de website over een SSL-certificaat, wordt geen gebruik gemaakt van onbekende/open Wifi en is apparatuur en e-mail beveiligd met wachtwoorden en antivirussoftware. Wanneer we gebruik maken van andere partijen, zogenoemde verwerkers, zien we erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Mocht je het idee hebben dat je persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Bakkerij Spikker maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Via onze website worden slechts functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het uitlezen van je browserinstellingen om de website op de goede manier op je beeldscherm te krijgen. Lees meer over cookies op de website van ConsuWijzer.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet je dit opnieuw instellen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in onderstaande instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Social Media buttons
Op verschillende plekken op de website tref je social media buttons aan waarmee je Bakkerij Spikker kan volgen op dat betreffende kanaal of de door Bakkerij Spikker geplaatste teksten makkelijk kan delen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de door hen geplaatste cookies kunnen verkrijgen. Het betreffen social media buttons van Facebook, LinkedIn en Instagram. Klik in voorgaande zin op de naam van het kanaal om de privacy verklaringen (die regelmatig kunnen wijzigen) door te nemen en te weten te komen wat zij met de via cookies verzamelde informatie doen. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door Facebook, LinkedIn en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, LinkedIn en Instagram stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?
Recht van inzage
Een betrokkene heeft het recht om te informeren of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt en hiervan een afschrift te ontvangen.

Recht op rectificatie
Recht op rectificatie Een betrokkene heeft het recht op aanpassing van onjuiste persoonsgegevens, dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken t.a.v. onvolledige persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid
Wij zijn verplicht jouw persoonsgegevens, op jouw verzoek, zonder onredelijke vertraging te wissen indien deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, je jouw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking overblijft, je terecht bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, je de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting of de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat, op jouw verzoek, de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) on hold wordt gezet. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met jouw toestemming, voor de instelling/uitoefening/onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. Beperking van de verwerking is mogelijk indien de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is en je in plaats van het wissen van de persoonsgegevens om de beperking van het gebruik ervan verzoekt, wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid/dataportibiliteit
Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor verwerkingen die geautomatiseerd plaatsvinden met als grondslag jouw toestemming of de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Het houdt in dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Het essentiële verschil met het recht van inzage is dus de wijze van verkrijging. Voorwaarde is wel dat het gaat om de gegevens die aan ons door jouzelf zijn verstrekt. Je kan ons verzoeken deze gegevens rechtstreeks te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe verantwoordelijke).

Recht van bezwaar
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling.

Indienen verzoek
Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je hiertoe een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, een reactie. Indien het om een complex of omvangrijk verzoek gaat kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, hetgeen tevens binnen één maand aan je wordt medegedeeld.

Klacht
Indien je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacywetgeving dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring kan, bijvoorbeeld in verband met wijzigingen in de bedrijfsvoering of veranderende wet- en regelgeving, worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen zodat je tijdig van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Contact
Voor verzoeken, vragen of klachten kun je contact opnemen met Bakkerij Spikker, als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 06016412, via: Jhr. Von Heijdenstraat 36, 7481 ED HAAKSBERGEN, info@bakkerijspikker.nl, 0535721304